Home
Shop

Backup và Restore Email trên Outlook

Mục lục

Backup và restore email trên Outlook là một việc rất quan trọng và cần thiết để đảm bảo an toàn dữ liệu cho email của bạn. Để thực hiện backup và restore email trên Outlook, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn backup email trên Outlook

Bước 1: Truy cập vào Outlook > Chọn File > Chọn Open & Export > Chọn Import/Export.

Export1MRxrW3cgfXIxWWKErR7cwHX1xFlEHdVq806T4uJE2VIRRGPWw5NN8lozfxKxZh9o93pzBLvQ4M3WZ 0cRdZOjck0bIRQuzncY s11fuV6h6PWAQ9blo6ReGH5KIcAclsQf8J 1MGM9BxHH1afZKRXgAc1i823uWzsOrpC0FEfCuKut9zgKAY I8RlTO

Bước 2: Tại bảng Import and Export Wizard, chọn Export to a file > Chọn Next.

Exportq0 lG7ZpQyBF65p4Jl9Yf2JN8KfLond1sCYO7tk0cAD1oRXa6NdYGH2nnNK uDgHW3FXHVaB6ogBqkZFFy8hq6su3EerQI94Lc9lkVQg5b3ilhgPQcTibmudqQh2m6oanXwn6iVlE 6ykcdTV1hFRdmupxCQM0Kz4wQ7XlMrvQo4JBP9V4HRchwdCdtP

Bước 3: Tại bảng Export to a File, chọn Outlook Data File (.pst) > Chọn Next.

Export3om0kP8oFCXNXU16om sshvlFWa1uJ bVFELjLplyZxGUm8outvXpk3bxeYqakoXID29WByJyokeQRTvWNKIMPDh5lbzpWhQ3DuQtMhtTPlBdM i1nk4PINgNu4lVjcGn3w4Y7g7oiYDmw adhcNli3Jl2gpFA8G6OaGQ7q4LIQvD0Bt LYae1M2QC2 5

Bước 4: Tại bảng Export Outlook Data File, bạn chọn email cần backup > Tick chọn Include subfolders để hiển thị tất cả các thư mục.

Nếu bạn muốn backup tất cả dữ liệu của email thì nhấn vào email hoặc nhấn vào từng thư mục nếu muốn backup riêng từng thư mục.

Sau đó nhấn Next.

Export4xeq93CNzwasbL26SQJdJjyWj H7kvYCbM1FruSjtoTwIrzrDmEoIc0KYxt9bfWyUYT3JptQpNREALRwRHSFQtQChOJ4F9qowrmTshE9m0fzmRozLlBETJ mfYHJxHTZjieMIY2oJG58kPf8sHct4o TTsX NU5dqSjN1BXBJxAqI7j5U0Z4yGGnPBKL

Bước 5: Nhấn Browse… để chọn nơi lưu file backup > Chọn Replace duplicates with items exported > Nhấn Finish.

Export5YFUu6mJnAshb41JZcNG7LzZAn92LcpC8r8oe1WT HaPIheDH5mN Fw7BqYO5CWWKXaZkVyt0EgF9YyZTTFkO gmATfhfvZR OAZ9BlXzcwvh732OOSyUcEXYoqaE uw MxlwYYfIi2utYprTLltp4jzznyiZF F6LCV2svn3LE7lGED i1C91dN 6pDd

Bước 6: Tạo password cho file backup.

Export8J563 Qf0bJzyHKKs0oQD2ij zO6IDJns3obHJzzuOwvJ763BYsqXyBSqDu9CLC5erUZLZ21AiVH50yDjebfxV2Mv8jWTZ4DiGT3SpNFN37a8y65l128ox01CPjt6 0R1ikcmwFZ4XOQAMafIxaJ2HerzQFX3lut0xNuPK3OoItQNOxOgX6SGpi7ULp0f

Sau khi quá trình backup hoàn tất, bạn sẽ nhận được file có dạng backup.pst được lưu ở đường dẫn mà bạn đã thiết lập ở Bước 5.

Export9Q9ywN9HOcRBDU84fD9hKnLMgzIlPVvh53YiXONB9WTkUpcpWMNUMCd4 PJu7RAkAkKcpaOqFNvJQlDJ5pe3bBFBopMRWwgbRenncIJsrJvhZX4nVcCQ6iRdBOjXyE99y5AcAd MiwlbYi6kTLRUUWeJ85PFxBW2eYIwF7 xe1le UAOenLIp0IdFHIno

Hướng dẫn restore email trên Outlook

Để khôi phục dữ liệu email trên Outlook, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập vào Outlook > Chọn File > Chọn Open & Export > Chọn Import/Export.

Export1MRxrW3cgfXIxWWKErR7cwHX1xFlEHdVq806T4uJE2VIRRGPWw5NN8lozfxKxZh9o93pzBLvQ4M3WZ 0cRdZOjck0bIRQuzncY s11fuV6h6PWAQ9blo6ReGH5KIcAclsQf8J 1MGM9BxHH1afZKRXgAc1i823uWzsOrpC0FEfCuKut9zgKAY I8RlTO

Bước 2: Tại bảng Import and Export Wizard, chọn Import from another program or file > Chọn Next.

Export2PWaj0OJS1sb15gdkSYBMMd0IoihH1gu8nyU08FKgv3s5lzvL7 Kimwn sUiAMXXoPSQAT1LwSSprFFG3fJ3xHQ1dz1 xYO3bJTjidTOzGGLpvtM7RHisGUodgm1uL5M5KZhCr1SqP9m6PAZI4rL0py9fwNorD8 72xwlG 4r9DWeWIVvF3ydZ HuMHyJ

Bước 3: Tại bảng Import a File, chọn Outlook Data File (.pst) > Chọn Next.

Export3om0kP8oFCXNXU16om sshvlFWa1uJ bVFELjLplyZxGUm8outvXpk3bxeYqakoXID29WByJyokeQRTvWNKIMPDh5lbzpWhQ3DuQtMhtTPlBdM i1nk4PINgNu4lVjcGn3w4Y7g7oiYDmw adhcNli3Jl2gpFA8G6OaGQ7q4LIQvD0Bt LYae1M2QC2 5

Bước 4: Tại mục File to Import, nhấn chọn Browse… để mở file dạng backup.pst > Chọn dòng Replace duplicates with items imported > Chọn Next.

Export2PWaj0OJS1sb15gdkSYBMMd0IoihH1gu8nyU08FKgv3s5lzvL7 Kimwn sUiAMXXoPSQAT1LwSSprFFG3fJ3xHQ1dz1 xYO3bJTjidTOzGGLpvtM7RHisGUodgm1uL5M5KZhCr1SqP9m6PAZI4rL0py9fwNorD8 72xwlG 4r9DWeWIVvF3ydZ HuMHyJ

Bước 5: Tại phần Import items into the same folder in, chọn tài khoản email của bạn > Sau đó chọn Finish là được.

Export12HnISPQSX1nRg ap0Bg1hW4dVSZyHNVT7w603jBQVzT i0R PdlO2TvRYriv2yp0ZrjBYqQYkq1MS9eQs5ZMpcps6IghUHzRU4sJGKsCGp1s8OKersWSvzZWvv534ABwnzH3qXoqKpiN5JDY kqAoZ3 DqxPlqxUnf3 f3sTzbQwX5wt27tZvWKSTzqtv

Bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn cách thực hiện backup và restore email trên Outlook một cách nhanh chóng. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn trong việc chuyển tài khoản email qua lại các thiết bị cũng như giúp bạn có được giải pháp dự phòng, tránh mất mát dữ liệu. Chúc bạn thực hiện thành công.

Bình chọn
Product has been added to your cart