Home
Shop

Tổng hợp hơn 200 Tool giải mã Ransomware mới nhất

Mục lục

Bình chọn

Ransomware hay còn gọi virus tống tiền, virus mã hóa là một trong những nổi ám ảnh của người sử dụng máy tính. Khi bị nhiễm Ransomware các tập tin đều sẽ bị mã hóa, và người dùng cần phải có Key giải mã hoặc Tool giải mã Ransomware mới có thể lấy lại được dữ liệu. Khi lây nhiễm, Hacker thường để lại thông báo địa chỉ để người dùng trả tiền nhận lại Key giải mã.

Tuy nhiên có một số Hacker hoàn lương hoặc đã kiếm đủ số tiền mong muốn hoặc một số nhóm Hacker bị đánh sập và Key giải mã được chia sẻ công khai để nạn nhân có thể khôi phục lại dữ liệu của mình. Dưới đây là tổng hợp danh sách các Tool giải mã Ransomware được cập nhật mới nhất vào tháng 4/2022.

Nếu máy tính bạn bị ransomware tấn công, hãy thử những công cụ dưới đây nhé. Mỗi loại Ransomware sẽ có công cụ giải mã khác nhau, chú ý tên đuôi file mã hóa để tải Tool giải mã cho đúng

Một số lưu ý khi bị ransomare tấn công

Bước 1:  Không trả tiền chuộc vì không có gì đảm bảo Hacker sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.

Bước 2: Tìm bất kỳ bản sao lưu (backup) còn lại nào bạn có và nhớ lưu bản sao lưu dữ liệu ở các vị trí an toàn như USB, Cloud

Bước 3: Nếu không có bản sao lưu nào, bạn phải thử giải mã dữ liệu bị khóa bởi ransomware bằng các Tool giải mã ransomware này.

Tổng hợp Tool giải mã Ransomware

 1. .777 ransomware decrypting tool
 2. 7even-HONE$T decrypting tool
 3. .8lock8 ransomware decrypting toolexplanations
 4. 7ev3n decrypting tool
 5. AES_NI Rakhni decryptor tool
 6. Agent.iih decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 7. Alcatraz ransom decryptor tool
 8. Alma ransomware decryption tool
 9. Al-Namrood decrypting tool
 10. Alpha decrypting tool
 11. AlphaLocker decrypting tool
 12. Amnesia ransom decryptor tool
 13. Amnesia ransom 2 decryptor tool
 14. Anabelle ransom decryptor tool
 15. Apocalypse decrypting tool
 16. ApocalypseVM decrypting toolalternative
 17. AtomSilo ransom decryptor tool
 18. Aura decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 19. Aurora ransom decryptor tool + alternative
 20. AutoIt ransom decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor) + alternative 1 (decrypted by Rakhni Decryptor)
 21. Autolocky decrypting tool
 22. Avaddon ransom decryption tool
 23. Avest ransom decryption tool
 24. Babuk ransomware decryptor
 25. Badblock decrypting toolalternative 1
 26. BarRax Ransom decryption tool
 27. Bart decrypting tool
 28. BigBobRoss decrypting tool 
 29. BitCryptor decrypting tool
 30. Bitman ransomware versions 2 & 3 (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 31. BitStak decrypting tool
 32. BTCWare ransom decryptor
 33. Cerber V1 ransomware decryption tool + alternative
 34. Chimera decrypting toolalternative 1alternative 2
 35. CheckMail7 ransomware decryption tool
 36. ChernoLocker ransom decryption tool
 37. CoinVault ransom decrypting tool
 38. Cry128 decrypting tool
 39. Cry9 Ransom decrypting tool
 40. Cryakl decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 41. Crybola decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 42. CrypBoss ransomware decrypting tool
 43. CryCryptor ransomware decrypting tool
 44. Crypren ransomware decrypting tool
 45. Crypt32 ransom decryptor
 46. Crypt38 ransomware decrypting tool
 47. Crypt888 (see also Mircop) decrypting tool
 48. CryptInfinite decrypting tool
 49. CryptoDefense decrypting tool
 50. CryptFile2 decrypting tool (decrypted by the CryptoMix Decryptor)
 51. CryptoHost (a.k.a. Manamecrypt) decrypting tool
 52. Cryptokluchen decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 53. Cryptolocker ransomware decryption tool
 54. CryptoMix Ransom decrypting tool + offline alternative
 55. CryptON decryption tool
 56. CryptoTorLocker decrypting tool
 57. CryptXXX Ransom decryptor (V1, V2, V3) (decrypted by Rannoh Decryptor) + alternative (V1, V2, V3, V4, V5)
 58. CrySIS ransomware decryption tool (decrypted by the Rakhni Decryptor – additional details)
 59. CTB-LockerWeb decrypting tool
 60. CuteRansomware decrypting tool(decrypted by the my-Little-Ransomware Decryptor)
 61. Cyborg ransomware decryption tool
 62. Damage ransom decrypting tool
 63. Darkside ransomware decryption tool
 64. DemoTool decrypting tool
 65. DeCrypt Protect decrypting tool
 66. Democry decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 67. Derialock ransom decryptor tool
 68. Dharma ransomware decrypt tool (decrypted by Rakhni Decryptor) (.wallet extension ransomware decrypt tool)
 69. Diavol ransomware decryption tool + guide 
 70. DMA Locker decrypting toolDMA2 Locker decoding tool
 71. DragonCyber ransomware decryption tool
 72. DXXD ransomware decryption tool
 73. Egregor ransomware decryption tool
 74. Encryptile decrypting tool
 75. ElvisPresley ransomware decryption tool (decrypted by the Jigsaw Decryptor)
 76. Everbe Ransomware decrypting tool
 77. Fabiansomware decrypting tool
 78. FenixLocker – decrypting tool
 79. FilesLocker (V1 and V2) decrypting tool
 80. FindZip decrypting tool
 81. FortuneCrypt decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 82. Fonix ransomware decryption tool
 83. Fury decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 84. GalactiCryper ransom decryptor
 85. GandCrab ransomware decryption tool (V1, V4, V5) + gandcrab 5.2 ransomware decryption tool
 86. Gerosan ransomware decrypt tool
 87. GetCrypt decryption tool
 88. GhostCrypt decrypting tool
 89. Globe / Purge decrypting toolalternative
 90. Globe2 decryption tool
 91. Globe3 decryption tool
 92. GlobeImpostor decryption tool
 93. Gomasom decrypting tool
 94. GoGoogle decryption tool
 95. Hacked decrypting tool
 96. Hakbit decryptor
 97. Harasom decrypting tool
 98. HydraCrypt decrypting tool
 99. HiddenTear decrypting tool
 100. HildraCrypt decryptor
 101. HKCrypt ransom decryptor
 102. Iams00rry decryptor
 103. InsaneCrypt ransomware decryptor
 104. Iwanttits ransomware decryptor
 105. Jaff decrypter tool
 106. JavaLocker decryptor
 107. Jigsaw decrypting toolalternative 1 + alternative 2 + alternative 3
 108. JS WORM 2.0 decryptor
 109. JS WORM 4.0 decryptor
 110. Judge ransomware decryptor
 111. KeRanger decrypting tool
 112. KeyBTC decrypting tool
 113. KimcilWare decrypting tool
 114. KokoKrypt decryptor
 115. Lamer decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 116. LambdaLocker decryption tool
 117. LeChiffre decrypting toolalternative
 118. Legion decrypting tool
 119. Linux.Encoder decrypting tool
 120. Linux.Encoder.3 ransom decryption tool
 121. Lobzik decrypting tool(decrypted by the Rakhni Decryptor)
 122. LockFile ransomware decryptor tool
 123. Lock Screen ransomware decrypting tool
 124. Locker decrypting tool
 125. Loocipher decryptor
 126. Lorenz ransomware decryptor
 127. Lortok decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 128. MacRansom decrypting tool
 129. Magniber decryptor
 130. MaMoCrypt ransomware decryption tool
 131. Mapo ransomware decryptor
 132. Marlboro ransom decryption tool
 133. MarsJoke decryption tool
 134. Manamecrypt decrypting tool (a.k.a. CryptoHost)
 135. Maze ransomware decryption tool
 136. MegaLocker ransomware decrypting tool
 137. Merry Christmas / MRCR decryptor + alternative
 138. Mira ransom decryptor 
 139. Mircop decrypting toolalternative
 140. Mole decryptor tool
 141. MoneroPay ransomware decrypting tool
 142. muhstik ransomware decryptor
 143. my-Little-Ransomware decrypting tool 
 144. Nanolocker decrypting tool
 145. Nemty ransomware decryptor
 146. Nemucod decrypting tool + alternative
 147. NemucodAES ransom decryption tool
 148. NMoreira ransomware decryption tool
 149. Noobcrypt decryption tool
 150. ODCODC decrypting tool
 151. OpenToYou decryption tools
 152. Operation Global III Ransomware decrypting tool
 153. Ouroboros ransomware decryptor
 154. Ozozalocker ransomware decryptor
 155. Paradise ransomware decryptor
 156. PClock decrypting tool
 157. Petya ransomware decryption toolalternative
 158. PewCrypt ransom decryptor
 159. Philadelphia decrypting tool
 160. PizzaCrypts decrypting tool
 161. Planetary ransomware decrypting tool
 162. Pletor decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 163. Polyglot decrypting tool (decrypted by the Rannoh Decryptor)
 164. Pompous decrypting tool
 165. PowerWare / PoshCoder decrypting tool
 166. Popcorn ransom decrypting tool
 167. Professeur ransomware decryptor (decrypted by the Jigsaw Decryptor)
 168. Puma ransomware decryption tool
 169. PyLocky ransomware decrypting tool + alternative
 170. Radamant decrypting tool
 171. RAGNAROK decrypting tool
 172. Rakhni decrypting tool
 173. Rannoh decrypting tool
 174. Ransomwared decryptor 
 175. Rector decrypting tool
 176. RedRum ransomware decryptor 
 177. REvil/Sodinokibi ransomware decrypt tool
 178. Rotor decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 179. Scraper decrypting tool
 180. Sekhmet ransomware decryption tool
 181. SimpleLocker ransomware decryptor
 182. Simplocker ransomware decryptor
 183. Shade / Troldesh ransomware decryption tool + alternative + alternative 2
 184. SNSLocker decrypting tool
 185. SpartCrypt decryptor
 186. Stampadodecrypting tool + alternative
 187. STOP Djvu ransomware decrypt tool
 188. SynAck ransom decryptor
 189. Syrk ransomware decryptor 
 190. SZFlocker decrypting tool
 191. Teamxrat / Xpan decryption tool
 192. TeleCrypt decrypting tool (additional details)
 193. TeslaCrypt decrypting toolalternative 1 + alternative 2
 194. TeslaCrypt V2 ransom decryption tool + alternative
 195. TeslaCrypt V3 ransom decryption tool + alternative 1 + alternative 2 + alternative 3
 196. TeslaCrypt V4 ransom decryption tool + alternative 1 + alternative 2 + alternative 3
 197. Thanatos decryption tool
 198. ThunderX decryptor
 199. Trustezeb.A decryptor
 200. TurkStatic decryptor
 201. TorrentLocker decrypting tool
 202. Umbrecrypt decrypting tool
 203. VCRYPTOR decryptor
 204. WannaCry ransomware decryption toolGuide
 205. WannaCryFake Ransom decryption tool
 206. WannaRen decryption tool
 207. Wildfire decrypting tool + alternative 1 + alternative 2
 208. XData Ransom decryption tool (decrypted by Rakhni Decryptor)
 209. XORBAT decrypting tool
 210. XORIST decrypting toolalternative
 211. Yatron decrypting tool (decrypted by the Rakhni Decryptor)
 212. ZeroFucks decryptor
 213. Zeta decrypting tool (decrypted by the CryptoMix Decryptor)
 214. Ziggy ransomware decryptor
 215. Zorab ransomware decryptor
 216. ZQ ransomware decryptor
Product has been added to your cart