Home
Shop

Sophos Intercept X Advanced for Server with XDR

Sophos Intercept X Advanced for Server with XDR là giải pháp XDR duy nhất trong ngành đồng bộ hóa điểm cuối gốc, máy chủ, tường lửa, email, đám mây và bảo mật O365. Có cái nhìn toàn diện về môi trường của tổ chức bạn với tập dữ liệu phong phú nhất và phân tích chuyên sâu để phát hiện, điều tra và ứng phó với mối đe dọa cho cả nhóm SOC chuyên dụng và quản trị viên CNTT.

Availability: In Stock

Sophos Intercept X Advanced for Server with XDR tại It Systems có gì nổi bật? 

Sophos Intercept X Advanced for Server with XDR của Sophos là giải pháp XDR duy nhất trong ngành đồng bộ hóa điểm cuối gốc, máy chủ, tường lửa, email, đám mây và bảo mật O365. Có cái nhìn toàn diện về môi trường của tổ chức bạn với tập dữ liệu phong phú nhất và phân tích chuyên sâu để phát hiện, điều tra và ứng phó với mối đe dọa cho cả nhóm SOC chuyên dụng và quản trị viên CNTT.

  • Trả lời các hoạt động CNTT quan trọng trong kinh doanh và các câu hỏi săn tìm mối đe dọa
  • Tận dụng danh sách ưu tiên phát hiện và điều tra do AI hướng dẫn
  • Thực hiện các hành động khắc phục từ xa trên các thiết bị quan tâm
  • Có cái nhìn toàn diện về môi trường CNTT của tổ chức bạn và đi sâu vào chi tiết khi cần
  • Tích hợp điểm cuối, máy chủ, tường lửa, email, đám mây, thiết bị di động và O365
  • Truy cập thư viện các trường hợp sử dụng mẫu có thể tùy chỉnh, được viết sẵn

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Bảo mật, EDR Security,Sophos, Sophos Intercept X Advanced for Server with XDR,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart