Home
Shop

JetBrains All Products Pack

JetBrains All Products Pack cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm máy tính để bàn của JetBrains bao gồm IntelliJ IDEA, ReSharper và các IDE khác. Các công cụ này cung cấp khả năng tái cấu trúc nâng cao, hỗ trợ mã nhanh chóng, phát hiện lỗi và cải tiến mã cho C#, VB.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C++, Python, PHP, Objective-C, Swift, C, Ruby và Rails, XAML, XML, HTML, JavaScript, TypeScript và CSS.

Availability: In Stock

JetBrains All Products Pack tại It Systems có gì nổi bật? 

JetBrains All Products Pack cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm máy tính để bàn của JetBrains bao gồm IntelliJ IDEA, ReSharper và các IDE khác. Các công cụ này cung cấp khả năng tái cấu trúc nâng cao, hỗ trợ mã nhanh chóng, phát hiện lỗi và cải tiến mã cho C#, VB.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C++, Python, PHP, Objective-C, Swift, C, Ruby và Rails, XAML, XML, HTML, JavaScript, TypeScript và CSS.

Bao gồm 16 công cụ:

 • CLion
 • Code With Me
 • DataGrip
 • DataSpell
 • dotCover
 • dotMemory
 • dotTrace
 • GoLand
 • IntelliJ IDEA
 • PhpStorm
 • PyCharm
 • ReSharper
 • ReSharper C++
 • Rider
 • RubyMine
 • WebStorm

 

Tags: Phần mềm bản quyền, Kết xuất 3D, 3D Modeling – Render, JetBrains,…

Bình chọn
0/5 (0 Reviews)
Product has been added to your cart